Ezoterično skupinsko zdravljenje predstavlja nov pristop k zdravljenju. Z izobraževalnim programom skupinskega zdravljenja si prizadevamo, da vam nazorno prikažemo način dela skupine z ustreznimi lekcijami in vajami, kot tudi zahteve, ki jih je treba izpolnjevati za učinkovito izvajanje skupinskega zdravljenja.

S tem izobraževalnim programom vam predstavljamo možnosti in potenciale zdravljenja v skupini ter želimo vas spodbuditi k sodelovanju v skupini zdravilcev, ki bo pripravljena in zmožna praktično prikazati njegovo učinkovitost. Tudi knjiga Ezoterično zdravljenje, iz katere izhaja podano znanje o zdravljenju, vseskozi poudarja, kako pomembno je, da usvojimo in razširimo umetnost skupinskega ezoteričnega zdravljenja. Da bi nam to uspelo pa se moramo za to pripraviti. Temeljno znanje o osnovnih principih ezoteričnega zdravljenja je podano v sklopu LEKCIJE. Za delo se boste pripravili z izvajanjem meditacij, ki so opisane v sklopu VAJE. Postopki skupinskega zdravljenja pa so opisani v sklopu PRAKSA.

Obravnava človeka kot celoto

Eden od temeljev skupinskega zdravljenja je, da človeka obravnavamo kot celoto. Ezoterično zdravljenje temelji na predpostavki, da dobro zdravje izhaja iz neoviranega odnosa med dušo in osebnostjo, ki jo gradijo tri energijska telesa in fizično telo. Zato je zelo pomembno, da se seznanimo z osnovami energijske zgradbe človeka.

E4 lovek skica

Duša

Ezoterično zdravljenje predpostavi dejstvo o obstoju duše.

 • Duša predstavlja naš višji in pravi Jaz. Duša vstopi v inkarnacijo, da si zgradi izrazna telesa, skozi katera bo v svet lahko vnesla kvaliteto ljubezni, ki je njena temeljna nota.
 • Tri telesa kot celota predstavljajo človekovo osebnost oziroma njegov nižji jaz. Duša vsa tri telesa osebnosti, kot tudi fizično telo, vzdržuje pri življenju. Več o duši in principih delovanja si lahko preberete v Lekciji 1: Narava duše.
 • Če je dotok in porazdeljevanje njene energije nemoten, je prisotno zdravje, v primeru zastajanja pa izbruhne bolezen.
 • Temelj ezoteričnega skupinskega zdravljenja je krepitev dotoka energije duše v telesa osebnosti, kar posledično pripelje do človekove psihološke stabilizacije in odprave vzrokov za fizično obolenje.

Moč človekovega stika z dušo in dotoka njene energije, sta odvisna od njegove stopnje razvoja. Kako se njena energija porazdeljuje in kje prihaja do zastajanja pa je odvisno od osredotočenosti človekove zavesti. Več o tem si lahko preberete v Lekciji 4: Zakoni zdravljenja.

 

Energijska telesa

Človeka si lahko predstavljamo kot sklop energijskih teles. Kot zdravilci se moramo do neke mere seznaniti s temi energijskimi telesi. Skupaj gradijo našo osebnost oziroma nižji jaz in pogojujejo delovanje fizičnega telesa.

D4 aura shema

Telesa osebnosti so:

 1. Mentalno telo – naše misli.
 2. Čustveno ali astralno telo – naša čustva in občutki.
 3. Vitalno ali eterično telo – telo, ki fizičnemu telesu posreduje življenjsko energijo, je z njim neločljivo povezano in v bistvu tvorita eno telo.

Ta tri telesa osebnosti so povezana z našo zunanjo pojavno obliko ali fizičnim telesom.

Več o telesih si lahko preberete v Lekciji 2: Energijska telesa, ki vam bo pomagala usvojiti predstavo o človekovem ustroju. S tem znanjem si boste lahko pomagali pri izvajanju skupinskega zdravljenja.

 

Energijski centri oziroma čakre

V vseh energijskih telesih so prisotni energijski centri ali čakre, ki predstavljajo osrednji mehanizem, preko katerega se izraža človekova zavest. V okvirih skupinskega zdravljenja bo zadostovalo, da se seznanimo s funkcijo in delovanjem sedmih glavnih centrov, ki so bistvenega pomena za človekov razvoj, njegovo psihološko stanje in zdravje.

C5 akre risba SLO

Naj še omenimo, da bodo v prihodnosti pri zdravljenju centri deležni vedno večje pozornosti. Vendar pa delo s centri ni primerno za začetnike, saj zahteva dobro poznavanje celotnega človekovega energijskega sistema, izkušnje pri delu z energijami in obvladovanje sil centrov.

Pionirsko delo skupinskega zdravljenja je prilagojeno začetnikom, zato bomo pri svojem delu uporabljala le naslednje tri glavne centre:

 1. Center glave
 2. Srčni center
 3. Ažna center

Te centre bomo uporabili za povezovanje energije duše z energijami osebnosti zdravilca in za usmerjanje zdravilne energije na paciente. Ne bomo se ukvarjali s posameznimi centri pacientov, saj bomo prepustili porazdeljevanje zdravilne energije po telesu pacienta njegovi duši. Več o centrih si oglejte v Lekciji 3: Centri in žleze.

Zdravilci kot posredniki dušne energije

Zdravilci ezoteričnega skupinskega zdravljenja bomo delovali kot posredniki med ravnjo duše in pacientovimi dušami. S tem bomo dušam pacientov omogočili, da okrepijo dotok energije v energijska telesa osebnosti. Umetnost zdravljenja je v vzpostavitvi harmoničnega dotoka energije duše v energijska telesa osebnosti. Zato je pomembno, da se kot zdravilci seznanimo z osnovnimi principi delovanja duše in njenim odnosom s človekovimi energijskimi telesi.

Znanje o duši je osnova za vsako ezoterično delovanje. Pomembno je tudi za izvajanje meditacij, v katerih se povezujemo z dušnimi nivoji ali višje.

b27 povezava dus

Z izvajanjem meditacij, ki so opisane v Vaji 3: Meditacije za povezovanje z dušo, se boste naučili vzpostavljanja povezave z dušo. Povezava z dušo je pogoj za navezovanje stika s skupinsko dušo. Tega povezovanja se boste navadili z izvajanjem meditacije, opisane v Vaji 4: Meditacija za skupinsko povezovanje. Na podlagi teh stikov in povezav se bo oblikoval potreben kanal za dotok zdravilne energije dušam pacientov, ki bodo igrale glavno vlogo pri zdravljenju. V zmožnosti povezovanja, najprej s svojo dušo in nato s skupinsko dušo, leži ključ do uspeha skupinskega zdravljenja.

Pomen in vloga skupine

Pri skupinskem zdravljenju bomo paciente zdravili kot skupina. Posamezni zdravilci se bomo s svojo dušo zlili v skupino duš in tudi zdravilno energijo bomo pošiljali pacientom kot skupini duš, ne posameznikom. Vselej mora biti prisotna zamisel o skupini. Bolj, ko se bomo uspeli zliti v skupino in se predati skupnemu delu, bolj bomo uspešni.

Ko bomo poskušali delovati povezano, najprej s svojimi dušami, nato s skupinsko dušo, se bomo učili delovati na način, kot delujejo duše na svoji ravni. Eden od ciljev skupinskega zdravljenja je, da se kot zdravilci učimo delati kot duše in ne kot ločene osebnosti. Kot skupina se bomo naučili črpati zdravilno energijo iz zbiralnika življenjske sile oziroma ravni duše in jo posredovati dušam pacientov.

Morda se sprašujete, zakaj je tako pomembno, da se kot duše povezujemo v skupino. Naj navedemo bistvene razloge:

 1. Duše na svoji ravni vedno delujejo skupinsko. Duša ima skupinsko zavest. S pristopom skupinskega zdravljenja posnemamo način delovanj duš na njihovi ravni. S skupinskim pristopom se učimo delovati kot duše.
 2. Ko zdravimo v skupini, smo zmožni oblikovati bistveno boljši kanal za pretok zdravilne energije, kot če delamo posamično. Energija zakroži po udeležencih in oblikuje mrežo trikotnikov za njeno posredovanje dušam pacientov.

 1. Zdravilci začetniki niso sposobni, da bi zdravilno energijo duše na pravilen način porazdelili na pacienta oziroma skupino pacientov.
 • Če bi energijo zlili neposredno na pacienta, bi zaradi pomanjkanja izkušenj lahko vanj usmerili preveč energije ali v napačen del telesa in prišlo bi do pretirane ali napačne stimulacije.
 • Zato porazdelitev zdravilne energije preko skupinske duše prepustimo dušam pacientov in ne mislimo na to, kam v telo pacienta naj bi energija tekla.
 • Energijo bo tako usmerjala duša, ki vedno prevaja le toliko zdravilne energije, kot jo telesa pacienta potrebujejo in prenesejo. S tem pa tudi del odgovornosti za učinke zdravljenja prevzame duša.
 • To predstavlja eno ključnih varovalk skupinskega zdravljenja, ki je zato povsem primerno tudi za zdravilce začetnike. Vsak, ki se je vsaj do neke mere zmožen povezati z dušo, je tako zmožen izvajati skupinsko zdravljenje, seveda ob upoštevanju in sledenju danih navodil pri izvajanju tehnike skupinskega zdravljenja.

B3 meditacija skupine povezava

S pionirskim delom skupinskega zdravljenja pa obenem tudi postavljamo temelje za zdravilstvo prihodnosti. Postopoma bomo odkrivali potenciale skupinskega zdravljenja in ga razvijali. V sodelovanju z zdravniki bomo na ta način lahko ponudili nov pristop k zdravljenju in obogatili klasično medicino.

Razvojni cilji zdravilske skupine

Z vajo bo skupina zdravilcev sčasoma dosegla:

 1. Povezanost in usklajenost, ki nam bosta omogočili še učinkovitejše izvajanje skupinskega zdravljenja in prehod na zahtevnejše tehnike.
 2. Boljši nadzor nad svojimi energijskimi telesi
 3. Občutek za delo z energijami.
 4. Zmožnost dela s posameznimi energijskimi centri in energijami.
 5. Večja usklajenost z dušo in z notranjo skupino oziroma skupinsko dušo.
 6. Zmožnost pri sodelovanju z Načrtom duhovnega razvoja človeštva in Zemlje.

B43 skupina vesela

Naša skupina bo izvajala sevalno tehniko, ki je primerna za začetnike. Tehnika je podana v poglavju Praksa 4: Izvajanje sevalnega zdravljenja.

Kvalitete članov skupine

Kar zadeva našega osebnega prizadevanja, je zelo pomembno, da gojimo naslednje kvalitete:

 1. Zmožnost stika. Pomembno je, da kot član zdravilske skupine gojimo dva vidika »umetnosti stika«, ki temeljita na ljubeči privlačnosti:
 • Stik in odnos z dušo. Pri tem gre za uravnanost energijskih teles z dušo in ustvarjanje nemotenega komunikacijskega kanala med dušo, mentalnim energijskim telesom in možgani. Razvijamo ga z ustrezno meditacijo in njenim pravilnim, vztrajnim izvajanjem.
 • Povezanost in odnos s skupino sodelavcev, ki je temelj ustvarjalnega, vzajemnega dela.
 1. Neosebnost. Že sama beseda nam dosti pove. Moramo se naučiti, da smo v svojih skupinskih odnosih čim bolj neosebni in ravnodušni do vsega, kar nam morda pri članih ni všeč ali nas moti.
 • Prizadevati si moramo, da se v mislih in besedi vzdržimo kriticizma. Ni pomembno, da smo si drug drugemu všeč, pomembno pa je, da se medsebojno spoštujemo in da delujemo v dobri veri za skupno dobro.
 • Izpred oči ne smemo izgubiti našega skupnega namena, da zdravimo in skušamo pomagati vsem, ki se bodo priključili kot pacienti.
 • Z nekaj dobre volje bomo lahko oblikovali čvrsto, stabilno in učinkovito zdravilsko skupino.
 1. Ljubezen. Ljubezen predstavlja osnovo za vključevalen, nekritičen, magneten odnos, ki oblikuje in ohranja celovito skupinsko povezanost, utrjuje skupinski ritem in preprečuje osebnostne odzive, ki bi pokvarili skupinsko delo.

Naj to troje: povezanost, neosebnost in ljubezen, predstavlja temeljni cilj vsakega člana skupine.

B52 Uigrani orkester 1

Povezanost zdravilske skupine

S praktičnim delom bo skupina postopoma začela izpolnjevati zahteve za uspešno skupinsko delo. Da bi dosegli pravo obliko povezanosti, moramo kot zdravilska skupina negovati naslednje kvalitete:

 1. Ustaljenost. Gre za občutljivo ravnovesje, ki ga morajo doseči člani znotraj skupine. Predstavlja sposobnost skupine, da je neoziraje na morebitne težave ali trenja znotraj nje, zmožna povrniti ravnovesno stanje in nemoteno nadaljevati delo, podobno kot nihalo, ki se vrne na položaj mirovanja.

Ustaljenost skupine se bo sčasoma vzpostavila:

 • če se bo vsak od članov skupine posvečal le svojemu delu ter dopustil drugim v skupini, da sami poskrbijo za svoje;
 • če bodo člani svoje osebne zadeve, svoje skrbi in težave ločili od skupinskega dela;
 • če se bodo člani vzdržali razpravljanja o zadevah in odnosih, ki se jih ne tičejo, predvsem o drugih članih skupine in o pacientih.

Na začetni stopnji skupinskega dela je to ključno. Na ta način um ne bo zaposlen in obremenjen z manj pomembnimi stvarmi, ki zadevajo življenje osebnosti in bo tako na razpolago za skupinsko delo.

 1. Poenotenje. To je sposobnost skupine, da dela kot enota. Razvije se sčasoma kot posledica osredotočenosti na delo, predanosti skupnemu cilju zdravljenja ter odločnega zavračanja usmerjanja pozornosti na stvari, ki se ne tičejo samega dela. To je odvisno od pravilnih osebnih odnosov, ki temeljijo na ljubezni in spoštovanju med člani skupine.
 2. Razumevanje. Razumevanje je dejansko izraz ljubezni. Ljubezen in razumevanje gresta z roko v roki. Če ljubezni ne spremlja razumevanje, je ta slepa, če razumevanje ne temelji na ljubezni, je jalovo. Če delamo z razumevanjem, to pomeni, da se držimo dogovorjenega načina dela in k njemu pristopamo odgovorno in zavzeto, zavedajoč se, da prispevamo k celoti.

B34 modreci

Ustaljenost, poenotenje in razumevanje – predstavljajo ključ do uspešnega dela in razvoja zdravilske skupine. So dokaj visoko zastavljeni cilji, ki jih je mogoče doseči le z učenjem, meditacijo in vztrajnim skupinskim delom. To pa zahteva svoj čas.

Pravilo molčečnosti

Pri zdravilskem delu je zelo pomembno, da se vedno upošteva pravilo molčečnosti. Zajema tako odnos do pacientov, odnose med zdravilci in odnos do zdravilskega dela:

 1. Najpomembneje je, da nikomur ne razkrivate identitete pacientov in njihovih zdravstvenih težav.
 2. O pacientih se brez potrebe ne pogovarjajte niti med seboj v skupini, saj se s tem le razpršuje zdravilna energija.
 3. Ne ocenjujte in ne kritizirajte drugih članov zdravilske skupine, saj je vsak član kot duša enak drugim članom, pri tem delu pa smo vsi začetniki. Že dejstvo, da nekdo sodeluje v zdravilski skupini, pa o njem pove marsikaj dobrega.
 4. Ne razlagajte podrobnosti o svojem delu, saj vam bo le redkokdo prišel nasproti z razumevanjem. Lahko pa vedoželjne spodbudite k učenju in usposabljanju ter jih povabite k sodelovanju.

A30 molci

Če se tega osnovnega pravila molčečnosti niste sposobni držati, je to znak, da še niste zreli za zdravilsko delo in ga morate opustiti.

To pravilo je mnogo bolj pomembno, kot si lahko mislite. Predstavlja temeljno pravilo, ki ga moramo spoštovati prav vsi zdravilci in ga upošteva tudi medicina.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.