Srčni center

Ezotericno zdravljenje srcna cakra 2Center se nahaja med lopaticama in – v tej dobi – prejema največ pozornosti Tistih, ki so odgovorni za razvoj človeške zavesti. Z gotovostjo lahko tudi rečemo, brat moj, da je bil eden izmed razlogov, zakaj se ni bilo moč izogniti svetovni vojni, prav hiter razvoj tega lotosa. To se je v nekem smislu (glede na slepo sebičnost večine človeštva) moralo zgoditi, saj je bilo treba odpraviti stare oblike vladavin, verstev in kristaliziranega družbenega reda. Človeštvo je sedaj doseglo točko skupinske zavesti in skupinskega vzajemnega delovanja globoke duhovne narave. Ta novi duh pa potrebuje nove oblike, da bi se lahko primerneje izrazil.

Srčni center ustreza »srcu Sonca« ter s tem duhovnemu viru svetlobe in ljubezni.

V funkcionalno delovanje stopi po drugi iniciaciji. S to iniciacijo se zaključi proces, v katerem čustvena narava (z izstopajočo kvaliteto hrepenenja) preide pod vladavino duše, hrepenenje osebnostnega oziroma nižjega jaza pa transmutira v ljubezen. Gre za organ porazdeljevanja hierarhične energije, ki se zliva v srca vseh aspirantov, učencev in iniciantov preko duše; na ta način se energija steka v človeštvo, kar daje naslednja rezultata:

prerojenje človeštva skozi ljubezen;

vzpostavitev trdnega odnosa med hitro razvijajočim se človeš­tvom in Hierarhijo; s tem se zbližata dva velika planetarna centra – Človeštvo in Hierarhija – in med njima se stke tes­nejši odnos.

- Ezoterično zdravljenje, str. 127

 

Ezotericno zdravljenje srcna cakra 2Srčni center se v bistvu poveže z osebnostjo, ko človek zamojstruje procesu uravnavanja z dušo. O tem procesu danes učijo vse novejše in ugledne ezoterične šole. Od samih začetkov ga je izpostavljala tudi Arkanska šola; s tem postopkom (zanj so značilne pravilna usmerjenost, koncentracija in meditacija) se osebnost poveže z dušo in tako s Hierarhijo. Z vzpostavljanjem vse boljše uravnanosti in tako neposrednega stika z dušo samodejno pride tudi do stika s Hierarhijo. Osebnostna zavest se razširi v skupinsko zavest, naravna posledica tega pa je dotok hierarhične energije, saj so vse duše le vidiki Hierarhije. Prav zaradi tega odnosa in posledičnega medsebojnega vpliva (magnetnega in sevalnega) pride do končnega uničenja dušnega oziroma kavzalnega telesa, ki nastopi, ko doseže spoznanje, izhajajoče iz tega odnosa, svojo najvišjo točko.

Hierarhija deluje torej prav preko srčnega centra v fizičnem telesu;  je tudi posrednik duše. Tukaj uporabljena beseda »duša« ne pomeni le duše posameznika, ampak tudi dušo planetarnega Logosa; obe sta posledica združitve duha in materije, vidika Očeta in vidika Matere. To je velika skrivnost, ki jo lahko razodene le iniciacija.

Srčni center zaznava energijo ljubezni. Rečemo lahko, da se po dokončanju antahkarane vsak izmed treh vidikov Duhovne Triade usidra v eni izmed točk eteričnega mehanizma inicianta, dejavnega na fizični ravni. Iniciant tako postane zlitje duše in osebnosti, kamor lahko vstopi dotok polnega življenja monade:

v temenskem centru se usidra duhovna volja – Atma,

srčni center postane posrednik za duhovno ljubezen – Budi,

grleni center postane izraz univerzalnega uma – Manas.

- Ezoterično zdravljenje, str. 128-129

 

Ezotericno zdravljenje srcna cakra 2Gosto fizično pozunanjenje srčnega centra je žleza timus. Zaenkrat o tej žlezi še ne vemo kaj dosti, vendar pa bodo lahko raziskovalci naglo napredovali v svojem znanju, če bodo sprejeli in eksperimentirali s hipotezami, ki jih ponujajo okultne znanosti, raziskovanje pa jim bo olajšal tudi sam razvoj srčnega centra, ki bo žlezo timus spodbudil v polno odraslo delovanje. Zaenkrat to še ni tako. Narava njenega izločka je še neznanka, njeni učinki pa so bolje raziskani s psihološkega kot pa fiziološkega vidika. Sodobna psihologija je v sodelovanju z medicino spoznala, da je na primer pretirano ­aktiven timus prisoten pri nemoralnih in neodgovornih osebah. Ko se bo ljudska rasa naučila, kaj je odgovornost, bo to prvo znanilo uravnanosti z dušo, osebnostne decentraliziranosti in skupinskega zavedanja. Izkazalo se bo, da se vzporedno s tem razvojem krepi tudi pravilno delovanje žleze timus. V tem času pa značilno splošno neravnovesje endokrinega sistema ne dopušča zdravega in celovitega delovanja žleze timus pri odraslem človeku. Zaenkrat obstaja tudi še neznana povezava med epifizo in timusom, tako kot tudi med njima in korenskim centrom. Ko bo pričela osebnost dejavno izražati Duhovno Triado, bodo začeli ti trije centri in pripadajoče žleze vzajemno delovati. Vladali in usmerjali bodo celotnega človeka. Ko se bo epifiza povrnila v svoje polno odraslo delovanje (danes pri odraslemu človeku ni tako), bo vzniknila božanska volja-do-dobrega in božanski namen bo izpolnjen; na podoben način bo prišlo do razmaha dobrovoljnosti in začetkov zavestnega udejanjanja božanskega Načrta, ko bo postala žleza timusu popolnoma dejavna v odraslem človeku. To je prvi korak k ljubezni, dobrim medčloveškim odnosom in miru. V svetu lahko danes že občutimo prisotnost dobre volje, ki kaže na povečano aktivnost srčnega centra in dokazuje, da se je pričel, kot posledica naraščajočega delovanja srčnega centra v hrbtenici, razpirati tudi srčni center v glavi.

- Ezoterično zdravljenje, str. 129-130

 

Ezotericno zdravljenje srcna cakra 2Na zgodnejših stopnjah razvoja, tako posameznika kot rase, sega navzdol obrnjen lotos srca s svojimi dvanajstimi lističi vse do centra sončnega pleteža. Slednji je obrnjen navzgor že iz časa Atlantide. Lističi centra sončnega pleteža zavoljo počasi vzpenjajočih se energij, ki iščejo v procesu transmutacije izhod iz »ječe nižjih območij«, segajo danes že do naslednjega centra v hrbtenici, to je do srčnega centra.

 Srčni center se pričenja posledično počasi odpirati in obračati. Obračanje »lotosovih centrov« je vedno posledica dvojnega delovanja – pritiska od spodaj in privlaka od zgoraj. Obračanje srčnega lotosa in njegovo odpiranje navzgor povzročajo naslednji dejavniki:

  • rastoča moč vpliva Hierarhije;
  • pospešeno vzpostavljanje stika z dušo;
  • odziv razvijajočega se lotosa srca na privlak Mojstrovega Ašrama;
  • transmutirane energije, ki prehajajo z odzivom na duhovni »privlak« iz območja pod prepono navzgor preko centra sončnega pleteža;
  • vse boljše človekovo razumevanje o naravi ljubezni.

- Ezoterično zdravljenje, str. 131

 

 

 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.